Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Obec má platný územní plán.

Územní plán Karlovice vydalo Zastupitelstvo obce Karlovice dne 15.07.2009 a nabyl účinnosti dne 11.08.2009.

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Karlovice

Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Karlovice

Uzemní plán Karlovice

Odůvodnění Územního plánu Karlovice

Pro nahlížení do mapové aplikace pro území ORP Turnov, která má pouze informativní charakter, lze využít geografický informační systém – GIS

 

Aktualizování Územního plánu

Informace pro občany, majitele nemovitostí, investory, sousední obce

 

Dobrý den vážení občané, sousedé, chalupáři,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o připravovaném aktualizování územně plánovací dokumentace, tj. Územního plánu (dále jen ÚP) Karlovic, které proběhne v následujícím časovém období.

Abychom minimalizovali nedorozumění plynoucí z různých „ověřených zpráv“ připravili jsem pro Vás následujících pár řádků, ve kterých se pokusíme vysvětlit důvody, povinnosti a možnosti vlastníků nemovitostí plynoucí z aktualizování ÚP.

V předstihu i v samotném průběhu aktualizování ÚP Karlovice Vás budeme vždy včas informovat, stačí sledovat dění v obci (úřední desku Obecního úřadu Karlovice, resp. elektronickou úřední desku, sms zprávy úřadu atd.).

Obec Karlovice má platný ÚP Karlovice, který vydalo Zastupitelstvo obce Karlovice dne 15.07.2009 a nabyl účinnosti dne 11.08.2009. V rámci platného ÚP Karlovice bylo krom jiného, navrženo množství zastavitelných ploch pro bydlení, které nejsou do dnešního dne využity. V současné době tudíž není potřeba obce zastavitelné plochy pro bydlení navyšovat, a to nejen v souvislostech dostatečné a dostupné technické a dopravní infrastruktury, ale zároveň bez dostatečné občanské vybavenosti, což je i aktuální problém obce.

V rámci aktualizování ÚP Karlovice budou všechny tyto plochy a nejen tyto (ve funkčním využití pro bydlení) zrevidovány a v souladu s platnou legislativou, v souvislostech funkčnosti a kapacit dopravní a technické infrastruktury, a dalších institutů a veřejných zájmů v řešeném území, bude navrženo jejich další využití.

Dalším tématem aktualizování ÚP Karlovice bude narovnání všech střetů v území (ÚSES, dopravní infrastruktury, atd.) které jsou nám známy, resp. vyplynou z procesu projednání.

V neposlední řadě je třeba zmínit požadavek platné legislativy, a to Vyhlášky č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). Tato vyhláška ukládá povinnost zpracování dokumentace v Jednotném datovém standardu, tzn. že všechny územní plány nyní musí mít jednotné grafické zpracování, shodné názvy ploch a jednotnou strukturu dat, což bude úkolem i v rámci aktualizování ÚP Karlovice.

Na závěr mi dovolte malou prosbu, mějte prosím na paměti, že ÚP Karlovice zde není pro zhodnocování Vašeho majetku v podobě změny nezastavitelných pozemků na zastavitelné, ale pro rozvoj obce v co možná nejvyváženějším řešení soukromých a veřejných zájmů.

Vaše případné podněty budeme očekávat na formuláři, který je Vám k dispozici na OÚ v Karlovicích nebo na požádání zašleme v elektronické podobě, a to do 10.7.2023.

 Návrh na pořízení změny ÚP – ke stažení

 

Mgr. Ondřej Havrda                                            V Karlovicích 13.06.2023

starosta