Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Z á p i s

z jednání rady obce Karlovice, konaného dne 9. srpna 2017 v úřadovně v Karlovicích.

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Jiří Drahoňovský, Václav Richter
Omluveni: Špačková Vlasta

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
– Zlata Horáková, Hrubá Skála
– Milan Bílý, Hrubá Skála
– Jakub Plechatý, Radvánovice
– Taťána Votrubcová, Mašov
– František Kupec, Radvánovice
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku. Na webových stránkách obce vznikla nová rubrika s informacemi o Domu seniorů v Radvánovicích a pečovatelské službě. Jsou zde také umístěny žádosti o přidělení bytu a o poskytnutí pečovatelské služby.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
– oznámení o zahájení vodoprávního řízení – stavebník Petr Anderle (Janův Kout)
– žádost o zaslání roční zprávy o stavu válečných hrobů za rok 2016
– oznámení o zahájení územního řízení na stavbu RD p.p.č.1122/1 – stavebník Lukáš Malý
– územní rozhodnutí o umístění stavby p.p.č. 1029/11 stavebník Petr Anderle
– společný souhlas se stavbou RD p.p.č. 639/30 – stavebník Jiří Tykva
– oznámení o konání veřejného projednání „Změny č.1 Územního plánu Turnova“
   uskuteční se dne 20. září od 16:00 na MÚ Turnov
– oznámení o zahájení stavebního řízení Chodník Hrubá Skála – stavebník Obec Hrubá Skála
– usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby Účelová komunikace Janův Kout – stavebník Obec Karlovice ( je vydáno
   platné stavební povolení na danou komunikaci)
– oznámení o odstranění stavby RD p.p.č. 1029/11 – stavebník Petr Anderle
– oznámení o doplnění podkladů pro stavbu RD p.p.č. 1122/2 – stavebník Jan Pozdníček
– protokol o místním šetření pro stavbu RD p.p.č. 1122/2 – stavebník Jan Pozdníček
– rozhodnutí o stavebním povolení stavba MŠ Sedmihorky – stavebník Obec Karlovice
– územní souhlas s umístěním stavby p.p.č. 1095/1 – stavebník ČEZ Distribuce
– oznámení o zahájení územního řízení stavba RD p.p.č. 1122/1 – stavebník Lukáš Malý
– rozhodnutí povolení užívání studny Svatoňovice č.p. 16 – stavebník Jaromír Kysela

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
– informace o schválení zadání projektové dokumentace na rekonstrukci krajských komunikací. V naší obci se jedná o
   komunikaci III/2828 Sedmihorky – Lestkov. Zpracovaná projektová dokumentace je dalším krokem k opravě silnice.
– informaci o vyhlášení dotačního titulu 8.5, titul má pomoci při budování míst zpětného odběru odpadů
– rozhodnutí o zamítnutí žádosti na umístění reklamního zařízení u silnice I/35 pro paní Jarmilu Rudovou
– usnesení o zastavení správního řízení „ Uzavírka mostku Hurtík“ – stavebník ŘSD ČR

4) Agentura ochrany přírody zasílá:
– závazné stanovisko a souhlas se stavbou objektu na p.p.č. 719/1 – stavebník Jiří Stasiak
– výzvu k provedení zásahu ke zlepšení stavy přírodního prostředí pro vlastníky pozemků v CHKO Český ráj

5) Úřad práce zasílá protokoly o provedené kontrole zaměřené na čerpání příspěvků na veřejně prospěšné pracovníky. Kontrola
nalezla pouze drobné administrativní nedostatky nemající vliv na čerpání příspěvků.

6) Správa železniční dopravní cesty zasílá protokoly o kontrole železničních přejezdů na účelových komunikacích. Byl konstatován špatný stav dopravního značení.

7) Ministerstvo spravedlnosti informuje o zřízení nového portálu a povinnosti registrace veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmu 159/2006 Sb. v aktuálním znění.

8) Hasičský záchranný sbor LK zasílá žádost o zdůvodnění pozdního výjezdu JSDHO Karlovice k zásahu. Posádka vyjela po 15 min., požadovaný čas na výjezd je 10 min. Po konzultaci s velitelem JSDHO Karlovice bylo konstatováno, že výjezd se uskutečnil v době příjezdu a odjezdu do zaměstnání 14:30 a nebylo možno včas zajistit přesun jednotlivých členů osádky na základnu.

9) Firma NOIGER Liberec žádá o vyjádření k realizaci vrtané studny p.p.č. 5/10. Je vydáno souhlasné stanovisko.

10) Firma EKOKOM zasílá darovací smlouvu na částku 5000 Kč. Tuto částku získala obec za 3. místo v recyklaci odpadu v LK ve své kategorii. Smlouvu musí schválit zastupitelstvo obce.

11) Katastrální úřad pro LK žádá o vyvěšení sdělení vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Karlovice. V současné době je již na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ k dispozici digitalizovaná verze katastrálních map.

12) Severočeské komunální služby s.r.o. zasílají úpravu ceníku a vývozu komodit tříděného odpadu. Během prázdnin je nastaven týdenní svoz papíru a PET lahví. Podle potřeby bude ponecháno i po prázdninách.

13) Ing. Jiří Stasiak žádá o vyjádření k RD p.p.č. 719/1. Je vydáno souhlasné stanovisko.

14) JUDr. Hana Jankovičová, notářka žádá o vyjádření k ceně orné půdy v pozůstalosti po …

15) Policie ČR Moravskoslezský kraj žádá o zprávu z bydliště na občana …..

16) Ministerstvo vnitra GŘ HZS zasílá informaci o možnosti získat příspěvek na pořízení nového hasičského vozu ve výši            2 000 000,- Kč. Rada souhlasí s podáním žádosti na příspěvek.

17) Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje správní řízení s Obcí Karlovice. Obec pochybila v administraci sociálních služeb vykonávaných v rámci pečovatelské služby.

18) Policie ČR Liberecký kraj žádá o zprávu z bydliště na občana …..

19) Exekutorský úřad Praha 10 zasílá vyrozumění o nabytí právní moci exekuce na občana …

20) Exekutorský úřad Liberec zasílá oznámení o ukončení exekuce na občana …..

21) Ministerstvo životního prostředí zasílá protokol závěrečného vyhodnocení akce Plynofikace Roudný I. etapa.

22) Dne 18.8.2017 proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině. Časy očkování v jednotlivých osadách jsou umístěny na nástěnkách.

23) Rada projednala nákup chladničky a plynového sporáku do budov, které jsou ve vlastnictví obce a obec je pronajímá. Nákup byl schválen.

24) Rada obce pověřuje starostu zajištěním podání žádosti na schválení pasportu místních komunikací. Požadavky vzešlé z jednání Zastupitelstva obce Karlovice byly zapracovány.

25) Rada projednala další postup při řešení nákladní kamionové dopravy po silnici III/2828 Sedmihorky – Lestkov. Bude osloven Městský úřad Turnov, odbor dopravy a budou navržena možná řešení vyplývající ze studie.

Zapsal: Mgr. Ondřej Havrda                                                                                                  Ověřila: Jiří Drahoňovský