Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Povinné očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině se bude konat dne 11. 9. 2021 v osadách:

Radvánovice u motorestu 10:40 – 10:55hod
Karlovice u prodejny 11:00 – 11:10 hod
Svatoňovice 11:05 – 11:15 hod
Roudný 11:20 – 11:25 hod

Očkování psů je povinné pro psy od stáří 3 – 6 měsíců a dále podle pokynů výrobce vakcíny.

V Rovensku p. Tr. 3. 8. 2021 MVDr. Michal Švihel

Obecní zájezd na Vysočinu 9. – 12. září 2021

čtvrtek 9.9.– Pavlov – východně od Ledče n.S. – prohlídka záchranné stanice zvířat
turistika : 4 km vycházka podél Sázavy (případně návštěva Hlinikária v Humpolci), odjezd na ubytování a večeři

pátek 10.9. – exkurze v hydroelektrárně Sedlice
turistika: z Radonic po žluté a modré tur. značce na Lipnici (5 km) , Haškův domek, hostinec u České koruny, dále k lipnickým zatopeným lomům a po zelené tur. značce k autobusu (4 km)
(případně Hlinikárium)

sobota 11.9. – výjezd autobusem na Křemešník 785 m n.m., zde poutní areál, rozhledna Pípalka, po červené tur. značce křížovou cestou ke Zlaté studánce a do Proseče k autobusu (4 km). Dále přejedeme do Pelhřimova do Muzea rekordů a kuriozit.

neděle 12.9. – podél Želivky po červené turistické značce (4 km) do klášterního areálu, návštěva Výstavy dobových kostýmů. Dále procházka k vodní nádrži Trnávka. Cestou domů zastávka u vodní nádrže Švihov na místě bývalého městečka Zahrádky.

Cena zájezdu na osobu je 2.300,- Kč (doprava, ubytování, polopenze) – stačí uhradit na obecním úřadě do 20.8. Ubytováni budeme v rekreačním zařízení Želivka – Kletečná v dvoulůžkových chatkách, případně v budově na pokojích. Sociální zařízení pro chatky je společné. Sprchy jsou pevně nainstalovány, tj. je dobré se vybavit čepicí na koupání.

Aby nebyl komplikován zájezd všem účastníkům, bylo by dobré do odjezdu mít plné očkování na Covid 19.

Přihlášky přijímá na OÚ pí. Jozífková 481389560 (neplatí pro ty, co již tak učinili).

Nástupní místa dne 9.9.2021 :
Turnov terminál 6.30 hodin
Turnov U masny 6.35
Sedmihorky u cukrárny 6.45
Svatoňovice 6.50 (stavíme i na Posvátnici)
Roudný 6.55
Radvánovice, park.u DPS 7.00 hodin.
Dále přibrzdíme ve Hnanicích, Ktové, Kněžnicích a v Jičíně na autobusovém nádraží, kde budeme
asi v 7.30 hodin.

A nezbývá, než se již těšit na září a na výlety, kde cesty nám již prošlapala Líba Marhanová.
Všechny zdraví Vlasta Špačková

U S N E S E N Í
z 19. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 24. června 2021 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Tajné hlasování o nájemci Bowlingového centra v Sedmihorkách
2) Návrh výběrové komise hlasování o jednotlivých kandidátech o nájemci Bowlingového centra v Sedmihorkách v pořadí 1. p. ……….. 2. p. ………..
3) Pronájem prostor sloužící k podnikání Bowlingového centra v Sedmihorkách
panu ………….. od 1.2.2022 na pět let.
4) Volební komisi pro tajnou volbu o nájemci Bowlingového centra ve složení J. Vítková, J. Drahoňovský.
5) Závěrečný účet obce Karlovice za rok 2020
6) Účetní závěrku za rok 2020 v předloženém znění bez výhrad.
7) Smlouvu na provedení opravy chodníku v Sedmihorkách u I/35 s firmou M-Silnice a.s. dle předložené cenové nabídky.
8) Rozpočtovou změnu č. 2/2021.
9) Smlouvu o pronájmu pozemku p.p.č. 357/6 k.ú. Karlovice s Povodím Labe s.p..
10) Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 357/6 k.ú. Karlovice s Povodím Labe s.p..
11) Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 776/1 k.ú. Karlovice a ČEZ Distribuce a.s..
12) Revokaci usnesení a/4 ze dne 5. května 2021. Nově schválené usnesení zní:
Prodej pozemku p.p.č. 653/52 k.ú. Karlovice, který vznikl dle GP 955-33/2021 oddělením od parcely p.č. 653/48 k.ú. Karlovice. Kupujícím je pan ………….. 1/2 a paní ……………… 1/2 za cenu dle znaleckého posudku č. 3125-5/21 v hodnotě 44 885 Kč.
13) Záměr prodeje části parcely v areálu bývalého JZD v Radvánovicích p.č. 767/1 k.ú. Karlovice.

b / b e r e n a v ě d o m í :
1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2020
2) Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2020.
3) Účetní závěrku MŠ Sedmihorky za rok 2020.
4) Studii výstavby Z14b předloženou firmou Zikuda vodohospodářské stavby spol s r.o.. V této fázi přípravy výstavby lze studii akceptovat.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Podepsat smlouvu o pronájmu prostor sloužící k podnikání Bowlingového centra v Sedmihorkách s panem …………….
3) Podepsat smlouvu na provedení opravy chodníku v Sedmihorkách u I/35 s firmou M-Silnice a.s. dle předložené cenové nabídky.
4) Jednat s AOPK o podmínkách směny pozemku p.p.č. 1487/1 k.ú. Karlovice.

Olga Richterová                 Jaroslava Vítková                      Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 19. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 24. června 2021 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, p. Staněk,  p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková, p. Šafář ml.(přišel v 17:50),  p. Drahoňovský, pí. Segečová, p. Ing. Šťastný
Omluveni:  p. Ing. Švejda     
Neomluveni:  
Přítomni: 13 občanů

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn p. Havrdou o body 12-16:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Pronájem Bowlingového centra Sedmihorky
 4. Závěrečný účet obce za rok 2020
 5. Účetní závěrka za rok 2020
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2020
 7. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2020
 8. Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2020
 9. Rozpočtové opatření č.2/2021
 10. Směna pozemku s AOPK
 11. Kiosek Bukovina
 12. Smlouva o pronájmu pozemku 357/6 k.ú. Karlovice
 13. Smlouva o zřízení věcného břemene 357/6 k.ú. Karlovice
 14. Smlouva o zřízení věcného břemene 776/1 k.ú. Karlovice
 15. Revokace usnesení a/4 z 5.5.2021
 16. Pozemek 767/1 k.ú. Karlovice
 17. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Segečová, p. Drahoňovský

Ověřovateli zápisu budou: pí. Richterová, pí. Vítková

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

      – vyvěšeno na webu a na vývěskách

      – Rally Bohemia 10.7.2021 – od 8:30 do 18:30

      – uzavírka přejezdu v Radvánovicích 10.7.-23.7. a 28.7.-6.8.2021

 1. Pronájem Bowlingového centra Sedmihorky

      – dvě nabídky – od ……………….. a …………………….

komise zhodnotila obě předložené nabídky, které byly podobné, dle bodování měl p. ……… 95,8 bodů a p. ……… 98,3 bodů

zastupitelstvo hlasovala o tajném hlasování

pro 9     proti 4     zdržel se 0

 

– zastupitelstvo hlasovalo o pořadí kandidátů, o kterých se bude hlasovat – 1. p. ………, 2. p. ………… (v případně schválení 1. kandidáta se již o 2. nehlasuje)

pro 12     proti 1     zdržel se 0

 

volební komise ve složení pí. Vítková a p. Drahoňovský sečtou hlasy z tajného hlasování

pro 12     proti   0   zdržel se 2

 

– tajné hlasování o pronajmutí Bowlingu Sedmihorky na 5 let panu ……………….

pro 9     proti 4     zdržel se 1

– Bowling Sedmihorky bude pronajat na 5 let od 1.1.2021 p. ………………….

 

 1. Pozemek 767/1 k.ú. Karlovice

      – cesta v Radvánovicích v areálu Zea-landu

      – zastupitelstvo pověřuje starostu o zveřejnění záměru prodeje pozemku 767/1 k.ú. Karlovice

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Závěrečný účet obce za rok 2020

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Účetní závěrka za rok 2020

      – schvaluje v předloženém znění bez výhrad

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2020

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2020

      – zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2020

      – zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2021

      – chodník Sedmihorky u I/35 (od křižovatky k „Hořence“) – 600 tis. Kč

      – schvaluje smlouvu s M-Silnice a.s. dle předložené cenové nabídky

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Směna pozemku s AOPK

      – cesta do kempu

      – ukládá radě a starostovi jednat s AOPK o směně pozemku p.p.č. 1487/1 k.ú. Karlovice

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Kiosek Bukovina

      – Lesy ČR chtějí nájem – nebudeme provozovat kiosek

 

 1. Smlouva o pronájmu pozemku 357/6 k.ú. Karlovice s Povodím Labe s.p.

      – propustek za křižovatkou u rybníka Roudného směrem na Přáslavice

      – 414 Kč/ rok

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene 357/6 k.ú. Karlovice s Povodím Labe s.p.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene 776/1 k.ú. Karlovice s ČEZ Distribuce a.s.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Revokace usnesení a/4 z 5.5.2021

      – nově schvalované usnesení zní:

ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 653/52 k.ú. Karlovice, který vznikl dle GP 955-33/2021 oddělením od parcely p.č. 653/48 k.ú. Karlovice. Kupujícím je pan ………………….. ½ a paní …………………… ½ za cenu dle znaleckého posudku č. 3125-5/21 v hodnotě 44 885 Kč.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

        – Studie výstavby Z14b na pozemku v Radvánovicích předložená firmou Zikuda vodohospodářské stavby spol. s r.o.

– zastupitelstvo bere na vědomí a akceptuje tuto studii

      – Cesta k Františku bude zatravněna a osázena ovocnými stromy a keři, cesta bude sloužit pouze pro pěší a cyklisty

      – Cesta k p. Mazánkovi v Radvánovicích na Hrobkách

 

 

Usnesení přečetla pí. Špačková.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 20:30.
Karlovice dne 24.6.2021
Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu: pí. Richterová  pí. Vítková
Zapsala: pí. Hájková