Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

U S N E S E N Í

ze  17. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  7. prosince 2017 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

1) Rozpočtové provizorium Obce Karlovice na rok 2018 viz příloha

2)Neuvolněným členům Zastupitelstva obec Karlovice za výkon funkce odměny od 1.1.2018, za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 19 000,- Kč
člen rady : 1 500,- Kč
předseda výboru/komise/ zvláštního orgánu obce: 550,- Kč
člen výboru/komise/zvláštího orgánu obce: 550,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 300,- Kč

3) Smlouvu o nájmu majetku č.j, UZSVM/HSM/2707/2017-HSMM

4) Přijetí daru od paní Jaroslavy Pelcové a to její vlastnické podíly na parcelách p.č. 1791/87, 1791/88, 1255/2, 1255/4, 1218, 1798/15, 1509, 1172, 1185, 716/5, 1255/5, 1255/3 vše v k.ú. Karlovice.

5) Přijetí daru od pana Ladislava Kouckého a paní Hany Koucké p.p.č 1029/17 k.ú. Karlovice.

6) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Karlovice na období 2018 – 2022.

7) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sedmihorky- p.o. na období 2019-2020

8) Rozpočet MŠ Sedmihorky- p.o. na rok 2018

9) Smlouvu o právu provést stavbu s panem Ing. Vítem Pleskotem a paní Ing. Vendulou Pěničkovou na parcelách p.č. 60, 437/1, 437/6, 786/2, 829/23 vše k.ú. Karlovice.

10) Směrnici č. 3 – Tvorba a použití sociálního fondu.

11) Změnu domovního řádu v domech č.p. 107 a 100 Radvánovice  v bodech V.1 a V.2

12)Ustanovení výběrové komise na vozidlo CAS 30 ve složení pan Petr Šafář ml, Ing. Václav Švejda, Václav Richter, Vítězslav Hlubuček, Bc. Ondřej Cvrček.
b /  b e r e  n a  v ě d o m í :

1) Rozpočtové opatření č. 4/2017

2) Protokol o výsledku kontroly u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2017

3) Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017

4) Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2018
 c/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.

2) Schválit rozpočtové opatření č.4/2017 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2017. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 20 000,-Kč vyjma bodu č.9 maximální limit 50 000.- , bodu č. 10 maximální limit 100 000,-Kč a bodu č. 12 maximální limit 100 000,- Kč.

3) Zadat nové výběrové řízení na MŠ Sedmihorky.

4) Podepsat nový ceník na odvoz komunálního odpadu s firmou SKS.

5) Využít  možnosti zapojit se do oslav 100. výročí vzniku ČR v akci „ Strom svobody“

6) Informovat firmu O2 o možnosti odstranit telefonní budku v osadě Radvánovice.

7) Vejít v jednání s MěÚ Turnov, odborem rozvoje města o úpravě Územního plánu Obce Karlovice a to ve dvou etapách ( digitalizace, změny vyvolané digitalizací).
podpisy : 

Bc. Ondřej Cvrček                                                                                 Jana Segečová   

                                                    Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 7.prosince 2017 na Obecním úřadě Karlovice od 17 hod

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda

 

kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 10 zvolených zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: Mgr.Havrda, p.Šafář ml., p.Richter V., p.Segečová p.Richterová, p.Bajer, p.Vítková, p.Kobrle, p.Cvrček, p.Šafář st.

Omluveni: p.Kyloušek, ing.Šťastný, p.Drahoňovský, p.Hájková, p.Špačková (přijde později)

Neomluveni: 0

Přítomni: 5 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program:

 

1) zahájení

2) zpráva o činnosti rady obce

3) rozpočtové změny

4) rozpočtové provizorium na rok 2018

5) odměny zastupitelů v roce 2018

6) protokol o výsledku kontroly „Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2016“

7) zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017

8) Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2018

9) smlouva o nájmu majetku č.j. UZSVM/HSM/2707/2017-HSMM s ÚPZSVVM pozemky pod chatkami v autocampu Sedmihorky

10) projednání přijetí daru podílu na pozemcích p.č.1218,1172,1185,1798/158,1255/2,1255/4,1791/87,1791/88,1509,716/5,1255/5,1255/3 k.ú.Karlovice

11) návrh střednědobého rozpočtu obce Karlovice

12) rozpočet MŠ Sedmihorky 2018

13) diskuse

14)usnesení,

15) závěr

jednání bylo ještě upraveno o tyto body:

16) smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku

17) směrnice č.3 – tvorba a používání sociálního fondu

18) MŠ Sedmihorky výstavba

19) odpady v roce 2018

20) oslavy 100. výročí založení ČR – „strom svobody“

21) Česká pošta – Pošta Partner

22) O0 rušení telefonní budky v Radvánovicích

23) domovní řád dům čp.107 Radvánovice

24) územní plán

25) jmenování komise – nákup CAS 30

 

pro: 10  proti 0   zdržel 0

 

1) Zasedání zastupitelstva zahájil  pan starosta Mgr. O.Havrda

Návrhová komise bude pracovat ve složení p.Richterová a p. Richter

Ověřovatelé zápisu: p.Segečová a p. Cvrček

Zapisovatelkou bude p.Vítková

 

Pro  10     proti  0     zdržel  0

2) Zpráva o činnosti rady obce-

  rada se sešla 2.10., 13.11. zápisy k nahlédnutí na stránkách obce

 

Přišla p. Špačková 17,20 Hod

 

3) Rozpočtové změny

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č.4/2017

a ukládá radě schválit případné další změny.

pro 11     proti  0   zdržel  0

 

4) Rozpočtové provizorium na rok 2018

– bude trvat max. 3 měsíce

– příjmy

– výdaje běžné 1/12 roku loňského

– mzdy, smlouvy, fa

– projekt MŠ max 2 mil.

– okna DPS 100+ 107 max. 500 tis. Kč

– zateplení DPS max 200 tis. Kč

– komunikace Janův kout max 1.5 mil Kč

pro  11    proti  0     zdržel  0     

 

5) Odměny zastupitelů v roce 2018-

– jsme v tabulce 600-1000 obyvatel, máme 720

-od roku 2018 platí nový občanský zákoník

-p.Špačková – nezvyšovat    19 tis. Kč hrubého

 

mzdy na rok 2018 hrubá mzda: místostarosta 19 tis. Kč

                                                          radní 1500.- Kč

                                                          předseda komise 550.- Kč

                                                          člen výboru komise  550.- Kč

                                                         zastupitel bez další funkce 300.- Kč

tyto platy budou od 1. 1. 2018

pro  11     proti 0     zdržel  0

 

6) Protokol o výsledku kontroly „Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti  pro Český ráj v roce 2016“

-zastupitelstvo bere na vědomí

 

7) Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2017

zastupitelstvo bere na vědomí

 

8) Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2018

zastupitelstvo bere na vědomí

 

9) Smlouva o nájmu majetku č.j.UZSVM/HSM/2707/2017-HSMM s ÚPZSVVM pozemky pod chatkami v autocampu Sedmihorky

v roce 2018 chatičky budou doplaceny, pak vše bude ATC Sedmihorky
pro 11     proti 0     zdržel  0

 

10) Projednání přijetí darů podílů na pozemcích p.č.1218,1172,1185,1798/15,1255/2,1255/4,1791/87,1791/88,1509,716/5,1255/,3 k.ú Karlovice od p.Pelcové

a 1029/17 k.ú. Karlovice (Janův Kou)od p.Koucké a p. Kouckého

    – všechny parcely od p. Pelcové   pro 11  proti 0  zdržel  0

    –  parcel od manželů Kouckých     pro 11  proti 0  zdržel  0

 

11) Návrh střednědobého výhledu obce

pro 11     proti 0     zdržel  0

 

MŠ Sedmihorky střednědobý výhled

pro  11   proti  0    zdržel  0

 

12) Rozpočet MŠ Sedmihorky 2018

od státu z daňových výnosů do rozpočtu obce přijde příspěvek na dítě cca 15 tis/rok

celkový rozpočet MŠ  1 646 000Kč  dotace na mzdy z Libereckého kraje 980 000,- Kč příspěvek zřizovatele
( obce) 490 000,- Kč

pro 11     proti 0     zdržel  0

 

16) Smlouva o právu provést stavbu

ing. Pleskot a ing. Pěničková žádají o přípojku vodovodu ke stavbě budoucí na Roudném

pro 11     proti  0   zdržel 0

 

17) Směrnice č. 3 Tvorba a používání sociálního fondu

 Změny ve směrnici a) přesné určení osob přispívajících do fondu.  

                                     b) zvýšení čerpání příspěvku na obědy pro zaměstnance, možnost čerpání na
                                         sportovní a kulturní akce

 pro  11     proti 0    zdržel  0

 

18) Výstavba MŠ Sedmihorky

  návrhová komise – vyřadit prvního uchazeče a zrušit výběrové řízení

  vypsat urychleně nové termíny výběrového řízení

pro  11     proti  0     zdržel  0

 

19) Odpady v roce 2018

zastupitelé ukládají p.starostovi podepsat smlouvu na rok 2018

pro  11     proti  0     zdržel  0

20) Oslavy 100. výročí založení ČR

město Turnov nabízí nákup stromu svobody

je potřeba rozmyslet kam strom zasadit (jedná se o lípu)

 

21) Česká pošta – Pošta Partner

ČP je dlouhodobě ztrátová

cílem je poštu převést na Pošta Partner

zatím převádět nebudeme

 

22)  O2 zrušení telefonní budky v Radvánovicích

tel. Budka bude zrušena v 1.pololetí r. 2018

pro  11     proti  0     zdržel  0

 

23) Domovní řád Radvánovice čp.100 + 107

změna v bodě V.1 a V.2

pro  11     proti  0     zdržel  0

 

24) Územní plán obce

Vejít do jednání s MěÚ Turnov odbor rozvoje města

jsme pro změnu ve 2  etapách

pro 11     proti  0     zdržel  0

 

25) Jmenování komise na CAS 30

členové: p.ing.Švejda, p. Richter V., p.Šafář ml., p.Hlubuček, p.Cvrček

pro  11     proti  0     zdržel 0

 

Diskuse:

Mgr. Havrda –  zimní údržba silnic je zajištěna jako v tomto roce

– proběhne inventarizace obecního majetku

p.Cvrček  vodovod propojení Sedmihorky – Radvánovice

p.Zikuda zatím nezpracoval projekt

 

26) Usnesení – p.Richterová přečetla usnesení z  17. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice

pro  11     proti  0    zdržel  0

 

Zastupitelstvo skončeno ve 21,15 hod.

Mgr Havrda Ondřej

ověřovatelé zápisu:   pí. Segečová           p. Cvrček
zapisovatelka:       pí. Vítková

V neděli 10.12.2017 od 17:00 se uskuteční tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jiří v Přáslavicích. Vánoční koledy zazpívá dětský sbor Carmina, součástí koncertu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Přijďte si udělat vánoční náladu.