Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

V sobotu 9.12.2017 od 14:30 zveme všechny děti s rodiči na Mikulášskou nadílku. Těšit se můžete na divadelní představení O pejskovi a kočičce. Na hodné děti čeká Mikuláš s dárky, zlobivce vyplatí čert. 

 

Obec Karlovice jednala s Českou poštou s.p. o možnosti zřízení Pošty Partner pod patronátem obecního úřadu. Stanovisko obce o nezapojení se do projektu vychází z kritického stavu na trhu práce, kdy obsazení místa na tuto pozici, za stávajících podmínek, není reálné.  Dále ještě není plně dořešena problematika financování. Do budoucna se dalšímu jednání obec nebrání. Česká pošta s.p. nabízí tuto možnost i dalším subjektům v obci.

Z á p i s

z jednání rady obce Karlovice, konaného dne 13. listopadu 2017 v úřadovně v Karlovicích.

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Jiří Drahoňovský, Špačková Vlasta Omluveni: Václav Richter
1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
– Petr Blažek, Turnov
– Jiří Chomanič, Jilemnice
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku. Na webových stránkách obce vznikla nová rubrika s informacemi o Domu seniorů v Radvánovicích a pečovatelské službě. Jsou zde také umístěny žádosti o přidělení bytu a o poskytnutí pečovatelské služby.
2) Městský úřad Turnov zasílá:
– územní rozhodnutí o řízení přeložky VTL plynovodní přípojky pro RS Roudný – stavebník GasNet, s.r.o.
– územní rozhodnutí pro umístěním vrtané studny p.p.č. 639/7 – stavebník Zdeněk Novotný
– rozhodnutí o dodatečném povolení stavby st.p. 64 – stavebník Jiří Špína
– kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojka NN p.p.č. 639/30 – ČEZ Distribuce
– výzvu k účasti na závěrečné prohlídce přípojka NN p.p.č. 639/30 – ČEZ Distribuce
– oznámení o zahájení územního řízení na vrtanou studnu p.p.č. 5/10 – stavebník Radek Podoubský
– oznámení o zahájení územního řízení umístění vrtané studny p.p.č. 639/7 – stavebník Zdeněk Novotný
– oznámení o zahájení – dodatečné povolení stavby st.p. 64 – stavebník Jiří Špína
– souhlas s provedením změny ohlášení stavby st.p. 319 – stavebník Pavel Weisser
– doplnění podkladů a seznámení s podklady pro stavbu p.p.č.1122/1 – stavebník Lukáš Malý
– vyhodnocení připomínek k návrhu Změna č.1 „Územního plánu Turnov“
– vyjádření k případné úpravě přístřešků na tříděný odpad u obchodu Karlovice

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
– zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2017. Kontrola neshledala pochybení, protokol je umístěn elektronické úřední desce obce.
– protokol o kontrole sociální služby poskytované obcí Karlovice, drobná pochybení byla odstraněna na místě.
– informaci o převodu finančních prostředků z Ministerstva vnitra. Jedná se o částku 107 293,- Kč, kterou obdrží obec za zásahy a poškozený materiál jednotky SHD Karlovice.
– informaci o dokončených akcích odstranění ekologických zátěží v LK a dalším směřování v této oblasti
– informaci o finančním transferu na uskutečnění voleb do Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny
– rozhodnutí o změně registrace sociálních služeb, byly implementovány všechny požadavky, které vyplynuly z kontrol učiněných v sociálních službách
– dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském zájmu. Byla doplacena částka 73 000,-Kč     a tedy celá částka, která byla formou dotace požadována na provoz sociální služby.
4) Podnět nájemníků obecního bytu č.p. 107 Radvánovice k porušování nájemní smlouvy. Bude řešeno s možností případného ukončení nájemní smlouvy.
5) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – správa CHKO Český ráj zasílá:
– rozhodnutí o udělení souhlasu s pořádáním hromadné akce „Hruboskalský půlmaratón“ dne 21.4.2018.
– souhlas s ošetřením památných stromů v „Dubová alej u Bažantníku“ a „ Alej podél silnice k k Lázním Sedmihorky“.
– výzvu pro Lesy ČR na provedení údržby v „Dubová alej u Bažantníku“
– výzvu pro KSSLK ( Krajská správa silnic Libereckého kraje) na provedení údržby v „ Alej k Lázním Sedmihoky“
– žádost o přidělení čísla popisného Informačnímu středisku CHKO Český ráj Bukovina st.p.č.325. Žádosti je vyhověno               a je přidělo č.p. 100 Sedmihorky.
6) Firma Noiger Liberec žádá o vyjádření ke stavbě vrtané studny p.p.č. 1029/3 stavebník pan Tomáš Polreich.                       Stavba je v souladu s územním plánem, bylo vydáno souhlasné stanovisko.
7) Notářka Mgr. Denisa Van Greet žádá o vyjádření k věci – pozůstalost po ………
8) Městský úřad Turnov žádá o příspěvek na provoz účelové katastrální mapy pro území obce Karlovice. Mapa slouží pro správní řízení a příspěvek činí 1754.- Kč. Rada příspěvek schválila.
9) Firma Eliprom s.r.o. žádá o vyjádření ke kolaudaci – přípojka NN p.p.č. 639/30. Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením, souhlas byl vydán.
10) Pan Pavel Makušev nabízí obci darem svůj podíl na pozemku p.p.č. 1487/2 k.ú. Karlovice. O převodu bude jednat Zastupitelstvo obce Karlovice.
11) Krajská správa silnic Libereckého kraje zasílá vyjádření k poškození silnic III. třídy v k.ú. Karlovice. Výtluky jsou evidovány, vážné případy budou opraveny a ostatní naplánovány v plánu oprav na rok 2018.
12) Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy „ Zákaz těžby jehličnatých stromů“. Vyhláška je zveřejněna          na webových stránkách a na úřední desce obce.
13) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požaduje částku 3078,78 Kč za pronájem používaného pozemku. Jedná se o opomenutý pozemek pod chatkou v campu Sedmihorky. Po dohodě s vlastníky autocampu bude                                       uhrazeno a přefakturováno.
14) Katastrální úřad informuje o převodu pozemků p.č. 479, 485/7 a 485/10 k.ú. Štěpánovice dle kupní smlouvy na pana       Ing. Vladimíra Římsu.
15) Pan Viktor Štefaník zasílá informaci o zvýšení cenu obědů dodávané jeho firmou občanům obce Karlovice. Cena od 1.1.2018 je stanovena na 67 Kč s DPH.
16) Státní fond dopravní infrastruktury uzavírá závěrečným vyhodnocením akce stavby „ Bezpečně přes silnici I/35“. Akce byla zahájena 2. června 2011 a na jejím základě byly vybudovány přechody v osadě Radvánovice a Sedmihorky.
17) Generální ředitelství HZS ČR zasílá registraci akce „Karlovice – cisternová automobilová stříkačka“ (Karlovice CAS). Tímto akce jsou připraveny 2 mil. Kč na nákup CAS ze strany GŘ HZS ČR.
18) Hasičský záchranný sbor LK vyzývá firmu Marius Pedersen, a.s., aby uhradila výdaje za zásah v provozovně skladu nebezpečných látek u Lomnice nad Popelkou ze dne 17.9.2017. JSDH Karlovice se zásahu zúčastnilo a náleží mu 15 000,-Kč.
19) Česká inspekce životního prostředí rozhodla o udělení pokuty firmě JARO Česká Skalice, s.r.o. a SŽDC s.o. za použití herbicidů ( bez povolení) v okolí železniční tratě Turnov – Sedmihorky tedy v CHKO Český ráj.
20) Okresní soud v Semilech žádá o informaci o pobytu občana ………….. Obecnímu úřadu není místo pobytu dotyčného               z úřední činnosti známo.
21) V rámci probíhající školení firmy UNIVERTA-SoP s.r.o. proběhl cvičný odběr vzorků půdy na k.ú. Karlovice.
22) Mezinárodní policejní asociace žádá o příspěvek na osvětovou brožuru. Rada příspěvek zamítla.
23) Obecně prospěšná společnost pro Český ráj zasílá informaci o odsouhlasení členského provozního příspěvku ve výši 1000,-Kč na rok 2017 a žádá o jeho uhrazení.
24) Lesy ČR žádají o vydání souhlasu s kolaudací cesty „SV Pelešanská“. Souhlas je vydán. Cesta doznala významného zkvalitnění a bude jistě sloužit jako spojka Turnov – Sedmihorky.
25) Eliprom s.r.o. žádá o stanovisko k dokončené stavbě přípojka NN p.p.č. 639/30. Stavba byla vybudována dle projektu,           je vydáno souhlasné stanovisko.
26) Český svaz včelařů z.s. žádá o příspěvek ve výši 6000,- Kč. Rada rozhodla o nepřidělení příspěvku v roce 2017.
27) ČEZ Distribuce zasílá „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu i právu stavby         č. IV-12-4014006/VB1, SM, Karlovice p.p.č. 308/1, Karlovice-kNN“. Jedná se o elektrickou přípojku pro MŠ. Rada smlouvu schválila.
28) RYDVAL- elektro s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě přípojky NN p.p.č. 308/1. Je vydáno souhlasné stanovisko,                       jedná se o přípojku pro budoucí MŠ.
29) Firma EKOKOM a.s. informuje o množství vytříděného odpadu od 1.7. – 30.9.2017. Celkem bylo vyseparováno 19,859 t         a obec obdrží za zpětný odkup částku 42 179,45 Kč.
30) Firma ČEPS s.r.o. společnost zajišťující na území ČR provoz elektroenergetické přenosové soustavy vyzývá vlastníky pozemků k odstranění náletu kolem elektrického vedení.

Zapsal: Mgr. Ondřej Havrda                                                                    Ověřila: Vlasta Špačková

V pátek 24.11.2017 v 20:45 byla vydána výzva k výjezdu za účelem hledání ztracené osoby. Lokalita pátrání Modřišice – Podháj, osoba 75 let. Pána se podařilo nalézt, podchlazený a vyčerpaný transportován do turovské nemocnice. Záchranná akce ukončena 1:00.

Za poslední měsíc měla JSDH Karlovice několik výjezdů a cvičení. Zápisy a fotodokumentaci naleznete v sekci
KULTURA A SPORT —- SDH Karlovice —-Zásahy v roce 2017

V 1:48 byla jednotka SDH Karlovice vyslána k požáru objektu rekreační chaty ve Svatoňovicích ( Drážka ).  Vzhledem k náročnosti zásahu nebyla naší jednotkou pořízena fotodokumentace. O tuto byl požádán HZS LK.

" V objektu byl vypnut proud a jednotky na místě měly opravdu dost práce s hašením a hledáním skrytých
ohnisek požáru, neboť stropní konstrukce objektu byla ze dřeva a prohořívala. Neměli čas fotit.
Děkujeme jednotce z Karlovic za pomoc, protože jedné naší cisterně se na cestě k zásahu připletla
do cesty vysoká, a to je samozřejmě pozdrželo. Také děkujeme za to, že Vaši hasiči zůstali
jako dohlídková jednotka na místě až do ranních hodin."
por. Bc. Pavlína Bílková, DiS. - tisková mluvčí