Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Velký požár plechové haly v areálu Severočeských komunálních služeb, s. r. o. na Bryndově v Lomnici nad Popelkou byl nahlášen 20:06. Na místě zasahovalo 15 jednotek požární ochrany – 19 cisteren. Požár kompletně zasáhl jednu plechovou halu, ve které jsou skladovány oleje. Byla zahájena spolupráce s Královéhradeckým a Středočeským krajem. Na místo vyjela chemická laboratoř HZS ČR Kamenice, která monitorovala množství škodlivých látek v ovzduší. Občané Lomnice nad Popelkou jsou informováni o nebezpečné události.

Přehrajte reportáž TN.CZ http://tn.nova.cz/clanek/velky-pozar-na-semilsku-hasici-nasadili-19-cisteren-a-volaji-posily.html

Ve čtvrtek 6.10.2017 se obcí prohnala vichřice. V dopoledních hodinách byly nahlášeny stromy, které vichřice nalomila a jejichž pád by ohrozil lidské životy, neboť  se jednalo o stromy u místních komunikací. Konkrétně při výjezdu z osady Svatoňovice a na Vystrkálově. Stromy byly pokáceny a odklizeny. 

Sběr proběhne dle jízdního řádu viz příloha. Tentokrát bez pneumatik, ty bude možno odevzdat zase při jarním svozu.

Dobrý den,
chtěla bych Vás touto cestou požádat o pomoc při hledání našeho člena rodiny, který se nám zaběhl během víkendového pobytu v kempu Sedmihorky. Vzhledem k tomu, že nejsem místní, nebylo pro mě možné připravit a vytisknout leták, který bych v okolí rozvěsila. Byla bych Vám velmi vděčná za jakoukoli informaci (i negativní) v tomto ohledu.
Malík je velmi bázlivý a nedůvěřivý k lidem. Proto si myslím, že by se spíše mohl úkrývat na pro něj bezpečném místě. Polekal se a i s vodítkam se vytrhl. Nekontrolovatelně běžel do míst, které vůbec nezná. Údajně měl namířeno k lesu za kemp kde vede cesta z Podháje (Koupáku) do Pelešan. Zda někde odbočil už ale nikdo neví. Je to hodný a poslušný pes.
Budu vděčná za jakoukoli informaci a pomoc
Děkuji a přeji pěkný den
Vejvodová
725741194, 604755685

U S N E S E N Í

z  16. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  14. září 2017 v Karlovicích.

 

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

 

a/  s c h v a l u j e :

 1. Přijetí daru ve výši 20 000,- Kč od firmy ZEA Sedmihorky, spol. s r.o
 2. Přijetí daru ve výši 20 000,- Kč od firmy ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o.
 3. Přijetí daru ve výši 5 000,- Kč od firmy EKO-KOM, a.s.
 4. Žádost o dotaci ze státního rozpočtu, která je poskytovaná v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcím“. Garanci plného dofinancování akce z vlastních zdrojů.
 5. Prodej pozemků 479, 485/7, 485/10 k.ú. Štěpánovice panu Doc. Vladimíru Římsovi za cenu 43 890,- Kč. (Prodej pozemků byl již schválen 15.12.2016)
 6. Rozpočtové opatření č.3/2017

b /  b e r e  n a  v ě d o m í :

 1. Otevřený dopis od pana Petra Bajera
 2. Informace o činnosti Rady obce

 

 c/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.

podpisy : 

Petr Šafář                                                                                 Tomáš Kyloušek

 

Zápis

z 16. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 14. září 2017 na Obecního úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Šafář ml., p. Drahoňovský, p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Bajer, p. Kyloušek   

 

Omluveni: pí. Špačková, pí. Richterová (přijde později), p. Richter

Neomluveni:

Přítomni: 7 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. zahájení
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. rozpočtové změny
 4. místní vyhláška o spádovosti obce
 5. dary pro mateřskou školku
 6. dar pro obec
 7. dotace na hasičské vozidlo
 8. prodej pozemku
 9. otevřený dopis p. Bajera
 10. diskuse
 11. usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.Segečová, p.Richterová

Ověřovateli zápisu budou: p.Šafář ml., p. Kyloušek

Zapisovatelkou bude p. Vítková

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové změny

Nejprve se projednaly rozpočtové změny – týkající se MŠ

 

– MŠ je příspěvková organizace, která hospodaří se svým rozpočtem

– dary pro školku musí schválit zastupitelstvo a pak předává školce

– pro školku jsou dány normativy

– je potřeba upravit úvazky, neboť dle počtu dětí to není na celý úvazek, krajský úřad dá peníze dle počtu dětí, zbytek peněz na doplnění celého úvazku dá OÚ

– provozní náklady do 1.9. šly z peněz obce, nyní již školka si hospodaří sama

– nyní obec zašle peníze na fungování školy na její účet, neboť peníze od krajského úřadu přijdou později

– na platy na měsíc je potřeba cca 80 tis včetně odvodů

– ve školce je nyní přihlášeno 16 dětí

– oplocení hřiště je hotovo, hrací prvky dodají Tomovy parky

– školka dostala spoustu darů

 

– obecní úřad dá na provoz MŠ do konce roku 300 tis

 přišla p. Richterová  18,50 hod

– hlasování pro peníze pro MŠ 

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

obecní rada se sešla 9.8. 2017- zápis vyvěšen na úřední desce i webových stránkách

 

 1. Místní vyhláška o spádovosti do mateřské školky

nebudeme zřizovat

 

pro 2     proti 11     zdržel se 0

 

 1. Dary pro mateřskou školku

spolek místních žen, které pořádají výstavy ručních prací, pomohl s vybavením (ušití a materiál na záclony, závěsy)

a) ZEA Sedmihorky 20 000 Kč
b) Vodohosp.stavby Zikuda  20 000 Kč

pro přijetí daru: a)       pro 13   proti  0   zdržel   0
                              b)       pro 13   proti  0   zdržel   0

 

 1. Dar pro obec

– od   EKO Kom  dar ve výši Kč 5000,- za třídění odpadů

– tento dar je určen na ekologické účely  bude proveden nákup stromků

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 

 1. Dotace na hasičské vozidlo

nabídka dotace od GŘ HZS LB     2 mil

příslib LK                                       1 mil

 

cena auta: cca 7 mil 

odešla p. Hájková

2 mil ušetřeny

1/2 mil za prodej starého auta

3 mil dotace

zbytek dofinancovat obec

zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci ze státního rozpočtu na nákup has.auta

 

pro 13   proti  0   zdržel   0

 

Dodavatel na auto bude soutěžen výběrovým řízením. Výběrovou komisi volí zastupitelstvo nebo koupi  schválí zastupitelstvo

 

 1. Prodej pozemků

15.12.2016 byl schválen prodej pozemků ve Štěpánovicích

jedná se o pozemky 479, 485/7 pro p. Římsu

znal. posudek je 58 520 Kč, polovina je 29260 Kč, dohodnutá cena je 43 890 Kč, které zaplatil p.Římsa

 pro  12  proti   0  zdržel  0

 

 1. Otevřený dopis p. Bajera

odešel p. Bajer

zastupitelstvo bere tento dopis na vědomí

 

 1. rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha

pro  11 proti  0   zdržel 0

 

 1. Diskuse

– Vítková zřídit na stránkách obce stránky HS Karlovice, aby občané byli informování o jejich  činnosti,když se má kupovat auto za cca 7 mil

– Cvrček- po Radvánovicích běhá liška

– p.Bartošík sekání parcel, jsou zarostlé , povinnost je 2x do roka

– Mgr. Havrda do konce roku by měl proběhnou soud s p. Noskem ohledně cesty

 

Usnesení přečetla p. Segečová

pro  11 proti  0   zdržel 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 21:00.

 

Karlovice dne 14. září 2017
Mgr. Ondřej Havrda – starosta

 

Ověřovatelé zápisu:           Petr Šafář ml.                  Tomáš  Kyloušek
Zapsala: Jaroslava Vítková