Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

U S N E S E N Í

z  15. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  22. června 2017 v Karlovicích.

 

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

 

a/  s c h v a l u j e :
1) Bez výhrad Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2016
2) Účetní závěrku za rok 2016 v předloženém znění
3) Prodloužení smluvního vztahu. Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky uzavřená mezi centrálním zadavatelem obcí Malá Skála a pověřujícím zadavatelem obcí Karlovice ke dni 13.7.2016 zůstává nadále v platnosti i pro veřejnou zakázku „Komplexní nakládání s odpady III.“ zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). V případě ZZVZ oproti již zrušenému a neplatnému zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bude postupováno obdobně a přiměřeně v souladu se ZZVZ.
4) Návrh smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“ (Příloha č. 2p zadávací dokumentace) zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle 56 ZZVZ mezi obcí Karlovice jako budoucím objednatelem a vybraným dodavatelem jako budoucím poskytovatelem.
5) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

b /  b e r e  n a  v ě d o m í :
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016

c /  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Doplnit a nechat zapracovat připomínky k pasportu místních komunikací. Podat žádost o zatřídění místních komunikací k příslušnému Silničně správnímu úřadu.
3) Připravit rozpočtovou změnu na navýšení příspěvku pro FK Sedmihorky ve výši 60 000,- Kč v rámci kapitoly 3412.

Jiří Drahoňovský                                                                               Vlasta Špačková

                                                    Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 22. června 2017 v klubovně Obecního úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 10 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek   

 

Omluveni: pí. Richterová, p. Richter, p. Šafář ml., p. Bajer

Neomluveni: p. Drahoňovský

Přítomni: 3 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 6,7,8,9):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Závěrečný účet obce za rok 2016
 4. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016
 5. Pasport místních komunikací
 6. Účetní závěrka za rok 2016
 7. Veřejná zakázka „Komplexní nakládání s odpady III.“
 8. Mateřská škola Sedmihorky
 9. Příspěvek FK Sedmihorky
 10. Diskuze, usnesení, závěr

18:12 přišel p. Drahoňovský

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Cvrček, p. Ing. Šťastný

Ověřovateli zápisu budou: pí. Špačková, p. Drahoňovský

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

 

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápis z 19.6.2017 bude vyvěšen na webu

– Katastrální operát- pokud se změnila výměra nebo číslo parcely, je třeba podat nové daňové přiznání

 

 1. Závěrečný účet obce za rok 2016

– souhlas bez výhrad

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016

– bereme na vědomí, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Pasport místních komunikací

– ukládá radě a starostovi doplnit a nechat zapracovat připomínky k pasportu místních komunikací a podat žádost o zatřídění místních komunikací k příslušnému Silničně správnímu úřadu

 

 1. Účetní závěrka za rok 2016

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Veřejná zakázka „Komplexní nakládání s odpady III.“

20 let stará smlouva, nové požadavky

 1. a) prodloužení smluvního stavu

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. b) návrh smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. c) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“

pro 11     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Mateřská škola Sedmihorky

– ředitelka – Ilona Šerpánová

– učitelka – Eliška Jandová

– vypsáno výběrové řízení na kuchařku/uklízečku

– změna užívání budovy

– IČ 06181457

 

 1. Příspěvek FK Sedmihorky

traktůrek 110 000Kč

– benzín 30 000Kč

– připravit rozpočtovou změnu na navýšení příspěvku pro FK Sedmihorky ve výši 60 000Kč v rámci kapitoly 3412

pro 10     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Diskuze

– příští týden se bude sekat u místních komunikací

– svah naproti poště – zpevnit sítí

– vybrat koše (kanály) ke Šťastné zemi

 

Usnesení přečetl p. Cvrček.

pro 11     proti 0     zdržel se 0                                                    

Zastupitelstvo ukončeno v 20:15.                                         Karlovice dne 22. června 2017

Z á p i s

 

    z  jednání rady obce Karlovice, konaného dne 19. června  2017 v úřadovně v Karlovicích.

 

Přítomní členové:  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský                           
Omluveni: Petr Šafář ml., Václav Richter

1 ) Žádosti o přidělení obecního bytu :
– Jiřina a Jaroslav Mizerovi, Jičín
– Butorová Hana, Rovensko pod Troskami

Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.
2 )Městský úřad Turnov zasílá:
– rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice č. II/282 Žernov „Pod Týn
– rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Radvánovice – Borek, I. etapa Radvánovice“ – investor Obec Hrubá Skála
– výzvu k přidělení čísla popisného – stavebník Lukáš Málek a Hana Kupcová
– oznámení zahájení územního řízení na stavbu rodinného domu – investor pan Jan Pozdníček
– oznámení zahájení stavebního řízení MŠ – Sedmihorky – stavebník Obec Karlovice
– rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „ Účelová komunikace Janův Kout“ – stavebník Obec Karlovice
– oznámení o zahájení územního řízení nerodinný dům – investor Ing. Linda Půlpánová a pan Petr Anderle
– oznámení o zahájení správního řízení „Vrtaná studna“ – investor Jaromír Kysela
– žádost o zaslání údajů pro roční zprávu o válečných hrobech za rok 2016
– územní souhlas se stavbou skelníku p.p.č. 699/14 – stavebník Martin Pokorný a Renata Pokorná
– územní souhlas s výstavbou elektrické přípojky na p.p.č. 639/30 – investor ČEZ Distribuce a.s.
– usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby „ sklad zahradní techniky“ st.p. 64 – investor Jiří Špína
– souhlas se změnou užívání stavby objektu obecního úřadu Karlovice na mateřskou školu Karlovice 12 – žadatel Obec Karlovice

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
– nařízení ústního jednání „ uzavírka silnice I/35 propustek Hurtík“
– vyjádření ke stavu silnic ve správě LK. Proběhlo jednání s náměstkem hejtmana, byl učiněn příslib zpracování projektové dokumentace na opravu silnice Sedmihorky – Lestkov a spolupráce v omezení tranzitní kamionové dopravy na této komunikaci. Obdobné stanovisko zasílá i Krajská správa silnic Libereckého kraje.
– stanovení přechodných úprav na silnici I/35 v důsledku úplné uzavírky na komunikaci č. II/282 Žernov „ Pod Týn“.
4) Agentura ochrany přírody zasílá:
– protokol o schválení Plánu péče o PR Bažantník

5) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá platnou smlouvu o bezúplatném převodu majetku na Obec Karlovice. Jedná se o pozemky pod obecním úřadem v Přáslavicích.

6) Policie ČR zasílá nalezený mobilní telefon. Telefon byl nalezen 27.5.2017 u Bowlingu Sedmihorky. Informace na http://www.ztratos.cz/ nebo na obecním úřadu.

7) Firma AquaKlimax s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě vrtané studně na p.p.č. 639/7. Je vydáno souhlasné stanovisko.

8) Firma Rydval-Elektro s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě nové přípojky nízkého napětí na parcel p.č. 1029/12. Je vydáno souhlasné stanovisko.

9) SFŽP ČR zasílá závěrečné vyhodnocení akce „ Plynofikace Roudný etapa“.

10) Katastrální úřad pro Liberecký kraj zveřejnil od 5.6. -16.6.2017 obnovený katastrální operát pro k.ú. Karlovice. V současné době jsou vypořádávány připomínky. Z nového operátu vyplývají některé povinnosti pro majitele nemovitostí. Pokud došlo ke změně výměry a nebo označení parcel ( zjednodušení evidence), je třeba na rok 2018 podat nové daňové přiznání k dani z nemovitosti. Pokud je část nemovitostí v pronájmu, je třeba upravit nájemní smlouvy.

11) Pan René Srna žádá o vyjádření ke stavbě rekreační chaty p.p.č. 547/4. Je vydáno souhlasné stanovisko.

12) Obec Karlovice byla vyhodnocena a oceněna 3. místem v separování komunálního odpadu v Libereckém kraji v kategorii obce nad 500 obyvatel. Všem občanům děkujeme, neboť hlavně jejich zásluhou máme vytříděno 67 kg odpadu na jednu osobu. Celorepublikový průměr je 44,8 kg/osobu.

13) Manželé Pokorní žádají o vyjádření ke stavbě skleníku na p.p.č. 699/14. Je vydáno souhlasné stanovisko.

14) Krajská hygienická stanice zasílá Monitorovací kalendář pro rok 2017 na odběry vody z koupaliště Bažantník.

15) Ministerstvo vnitra odbor kontroly zasílá posouzení zákonnosti vyhlášky č. 1/2017 a č.2/2017. Obě vyhlášky jsou v souladu se zákonem.

16) Petr Polanský žádá poskytnutí součinnosti s vymožením pohledávky, povinný ….

17) Česká inspekce životního prostředí oznamuje zahájení správního řízení se Správou železničních dopravní cesty, ve věci neoprávněného použití přípravku na hubení travních porostů v CHKO.

18) FK Sedmihorky žádá o dar na ceny pro děti účastnící se soutěže Abeceda fotbalu konaného dne 24.6.2017. Rada rozhodla o příspěvku 5000,- Kč.

19) Obchod Karlovice nabízí možnost platby za zboží pomocí kreditní karty!!!

Zapsal:  Mgr. Ondřej Havrda                                                     Ověřila:  Vlasta Špačková  

V sobotu dne 17.6.2017 bylo nalezeno na Zelené cestě asi dvouměsíční černé štěně pravděpodobně labrador. Pokud máte informace o možném majiteli, informujete prosím Obecní úřad 604 787 141. Děkujeme.

P o z v á n k a

 

na 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, které se koná

ve čtvrtek dne 22. června 2017 od  18.00 hodin v Přáslavicích

s tímto programem:

 

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti rady obce
 • Závěrečný účet obce za rok 2016
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016
 • Pasport místních komunikací
 • Diskuze
 • Usnesení, závěr                                                                                                             Mgr. Ondřej Havrda                                                                                                                                                             starosta